HƯỚNG DẪN
[GHTT] CHIẾN TRƯỜNG QUYẾT CHIẾN THƯƠNG KHUNG
02/11
Tổ đội 3 người báo danh được ghép ngẫu nhiên đánh với đội 3 người khác
[GHTT] CHIẾN TRƯỜNG ĐỈNH PHONG ĐỐI QUYẾT
02/11
Ghép cặp ngẫu nhiên đánh với 1 người chơi khác.
[GHTT] CHIẾN TRƯỜNG TIÊN MA QUYẾT
02/11
Chiến trường chia 2 phe Tiên - Ma đối đầu. Cơ chế đánh tích điểm.
[GHTT] CHIẾN TRƯỜNG CHUNG CỰC CHI CHIẾN
02/11
Tiên tộc và Ma tộc chia thành 2 phe công - thủ
[GHTT] CHIẾN TRƯỜNG THƯƠNG KHUNG CHI BÔN
02/11
Gia tộc chiến tranh chức Tông chủ