< [GHTT] QUÀ ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY

QUÀ ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY

 

► Tham gia: vào biểu tượng

► Điều kiện mở: Lv29

► Thời gian diễn ra: 7 ngày (từ ngày tạo nhân vật).

► Nội dung: Đăng nhập trong 7 ngày, mỗi ngày nhận quà hấp dẫn.

 

 

► Phần thưởng:

Đăng nhập

Phần thưởng

Ngày 1

1.000.000 Xu*1

Đá Tăng Sao Cấp 1*10

Đá Cường Hóa Cấp 1*10

Ô Rương*8

Đan Exp x2*2

Vàng Khóa*100

Ngày 2 

Đá Tăng Sao Lv2*10
Đá Cường Hóa Lv2*10

Đá Thần Binh Lv1*10

Ô Rương*8

Đan Exp x2*2

Vàng Khóa*100

Ngày 3

Tâm pháp-Thiên Thủ Như Lai*10

Tiến Giới Linh Vũ*1

Đá Truyền Thừa*3

Cánh Tiến Giới Đan*15

Đan Exp x2*2

Vàng Khóa*120

Ngày 4

Thần Binh*1

Sách Thần Binh*1

Đá Thần Binh Lv2*10

Linh Châu*10

Đan Exp x2*2

Vàng Khóa*150

Ngày 5

Danh hiệu-Thiên Đạo Thù Cần*1

Tâm pháp-Kiếm Khí Giang Hồ*10

10.000 Tinh Phách*10

Ô Rương*12

Đan Exp x2*2

Vàng Khóa*150

Ngày 6

Đá Kim Tinh Lv5*1

Kim Cương Toản Lv2*5

Phù May Mắn*5

Ô Rương*12

Đan Exp x2*2

Vàng Khóa*150

Ngày 7

Thần Binh*1

1.000.000 Exp Đan*1

Hồn Châu*10

Ô Rương*30

Đan Exp x3*2

Vàng Khóa*200

TIN LIÊN QUAN