< [GHTT] SỰ KIỆN - NẠP NGÀY

SỰ KIỆN NẠP NGÀY

► Tham gia: vào biểu tượng 

► Điều kiện mở: Lv1

► Thời gian diễn ra: 00h00 - 23h59 mỗi ngày

► Nội dung: Trong ngày, nạp tích lũy Ycoin đạt mốc sẽ nhận quà hậu hĩnh.

 

 

► Phần thưởng:

Mốc nạp

Phần thưởng

8 YCoin

Đan Tiến Giới Dị Thú*5

Đan Tiến Giới Pháp Bảo*5

Cánh Tiến Giới Đan*5

Vé Cửu Phương*1

Đan Bồi Dưỡng Dị Thú*5

Đá Tăng Sao Cấp 1*5

Đá Cường Hóa Cấp 1*5

Đá Thần Binh Lv1*5

160 YCoin

Đan Tiến Giới Dị Thú*16

Đan Tiến Giới Pháp Bảo*16

Cánh Tiến Giới Đan*16

Vé Cửu Phương*2

Đan Bồi Dưỡng Dị Thú*16

Đá Tăng Sao Cấp 1*16

Đá Cường Hóa Cấp 1*16

Đá Vạn Năng*5

400 YCoin

Đan Tiến Giới Dị Thú*22

Đan Tiến Giới Pháp Bảo*22

Cánh Tiến Giới Đan*22

Rương Tăng Phẩm*4

Đá Tăng Sao Cấp 1*22

Đá Cường Hóa Cấp 1*22

Đá Thần Binh Lv1*22

 

¤ Lưu ý: Kết thúc sự kiện, thưởng chưa nhận sẽ gửi vào thư.

TIN LIÊN QUAN