< [GHTT] SỰ KIỆN - ĐẦU TƯ

SỰ KIỆN ĐẦU TƯ

► Tham gia: vào biểu tượng  
► Điều kiện mở: Lv85

♦ QUỸ TRƯỞNG THÀNH
► Thời gian diễn ra: từ ngày 1 mở server, vĩnh viễn.
► Nội dung: Đầu tư mua Quỹ Trưởng Thành sẽ nhận thưởng phong phú mỗi khi đạt cấp độ nhất định.

 

♦ ĐẦU TƯ VÀNG
► Thời gian diễn ra: từ ngày 1 mở server, vĩnh viễn.
► Nội dung: Đầu tư 288 Vàng nhận x10 phản lợi trong 7 ngày.
Phần thưởng: Vàng Khóa, Xu.

 

♦ ĐẦU TƯ TRANG BỊ
► Thời gian diễn ra: từ ngày 8 mở server, vĩnh viễn.
► Nội dung: Đầu tư 288 Vàng nhận x5 phản lợi trong 7 ngày.
► Phần thưởng: Đá Tăng Sao, Đá Cường Hóa.

 

♦ ĐẦU TƯ THẦN BINH
► Thời gian diễn ra: từ ngày 8 mở server, vĩnh viễn.
► Nội dung: Đầu tư 288 Vàng nhận x5 phản lợi trong 7 ngày.
► Phần thưởng: Đá Thần Binh, Đá Bậc Thần Binh.

 

♦ ĐẦU TƯ TẨY LUYỆN
► Thời gian diễn ra: từ ngày 8 mở server, vĩnh viễn.
► Nội dung: Đầu tư 288 Vàng nhận x5 phản lợi trong 7 ngày.
► Phần thưởng: Đá Tẩy Luyện, Đá Tinh Luyện.

 

♦ ĐẦU TƯ DỊ THÚ
► Thời gian diễn ra: từ ngày 8 mở server, vĩnh viễn.
► Nội dung: Đầu tư 288 Vàng nhận x5 phản lợi trong 7 ngày.
► Phần thưởng: Đan Tiến Giới Dị Thú, Đan Bồi Dưỡng Dị Thú.

 

♦ ĐẦU TƯ PHÁP BẢO
► Thời gian diễn ra: từ ngày 8 mở server, vĩnh viễn.
► Nội dung: Đầu tư 288 Vàng nhận x5 phản lợi trong 7 ngày.
► Phần thưởng: Đan Tiến Giới Pháp Bảo, Đan Bồi Dưỡng Pháp Bảo.

 

♦ ĐẦU TƯ LINH VŨ
► Thời gian diễn ra: từ ngày 8 mở server, vĩnh viễn.
► Nội dung: Đầu tư 288 Vàng nhận x5 phản lợi trong 7 ngày.
► Phần thưởng: Cánh Tiến Giới Đan, Cánh Thuộc Tính Đan.

 

¤Lưu ý:
• Mua Quỹ Trưởng Thành và các gói Đầu Tư không tính vào các sự kiện nạp (như Nạp Lần Đầu, Yêu Lần Nữa, Nạp Ngày, Nạp Tích Lũy…), không tính Exp VIP.
• Ngoại trừ Quỹ Trưởng Thành, thì các gói Đầu Tư có thể tham gia đầu tư nhiều lần (sau khi nhận xong quà 7 ngày).

TIN LIÊN QUAN