< [GHTT] SỰ KIỆN - THIÊN BẢO KINH LẦU

SỰ KIỆN THIÊN BẢO KINH LẦU

► Tham gia: vào biểu tượng 
► Điều kiện mở: CS2 Lv40
► Thời gian diễn ra:

• Mở server: từ 00h00 ngày 2 - 23h59 ngày 4.
• Sau 7 ngày mở server: ngày 5 hàng tháng (mỗi đợt 3 ngày).

► Nội dung: 

• Mỗi ngày có 1 lượt rút miễn phí. Tiêu hao 10 Vàng 1 lượt rút. Rút nhanh 10 lần và 50 lần sẽ rẻ hơn nhiều.

• Tham gia rút thưởng, ô xanh di chuyển ngẫu nhiên dừng tại ô nào sẽ nhận quà tương ứng.

• Khi rút thưởng, ô xanh di chuyển đến ô cuối cùng của mỗi hàng sẽ có tỷ lệ di chuyển lên hàng trên hoặc xuống hàng dưới.

• Sau khi nhận quà ở tầng cao nhất, lần rút tiếp theo sẽ chuyển xuống hàng thấp nhất.

TIN LIÊN QUAN