< [GHTT] SỰ KIỆN - LỄ BAO THỜI HẠN

SỰ KIỆN LỄ BAO THỜI HẠN

► Tham gia: vào biểu tượng 
► Điều kiện mở: CS1 Lv40
► Thời gian diễn ra:

• Mở server: từ 00h00 - 23h59 các ngày 1-2-3.
• Sau 7 ngày mở server: ngày 12-13-14-26-27-28 hàng tháng (mỗi đợt 1 ngày).

► Nội dung: Mỗi ngày mở bán giảm giá 3 loại Lễ Bao Thời Hạn. Mỗi lễ bao chỉ mua được 1 lần. 0h reset.

 

TIN LIÊN QUAN